حمایت پروژۀ کاسا- ۱۰۰۰

پروژۀ خط انتقال و تجارت برق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی(کاسا-۱۰۰۰)یک پروژه متحول در دو حوزه میباشد. این پروژه فرصتی را جهت کاهش فقر در بعضی از فقیرترین نقاط جهان فراهم کرده، انرژی برق و رفاه را در کشور های قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان افزایش میدهد. پروژۀ (کاسا -۱۰۰۰) اولین پروژۀ تجارت برق بین چهار کشور در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بوده که براساس قرارداد های طویل المدت تجاری، ۱۳۰۰میگاوات برق را بین این چهار کشور همسایه، انتقال می دهد. این اولین گام در زمینۀ توسعۀ بازار برق منطقۀ آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ((CASAREM خواهد بود.

طراحی پروژه (کاسا -۱۰۰۰) در افغانستان شامل یک برنامۀ حمایت از قریه (CSP)درمورد افراد و قریه های است که در عرض چهار کیلومتری و در طول ۵۶۲ کیلومتری مسیر خط انتقال واقع شده و تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. پروژۀ حمایت از قریۀ کاسا به طور مستقیم وجوه مالی را به قریه ها کمک کرده تا زیرساخت های اقتصادی خود را تأمین نمایند و درین مورد اولویت به پروژه های سکتور برق داده خواهد شد. توقع می رود که شرایط مناسبی برای انتقال خط (کاسا -۱۰۰۰) ایجاد شود و در ضمن از پایداری پروژه های فرعی حمایت از قریه، اطمینان حاصل گردیده و نتایج انکشافی پروژه برای مردم فقیر روستایی رابه حد اکثر برساند.