میثاق شهروندی

برنامۀ ملی میثاق شهروندی بنیاد دورنمای تحقق خود کفایی برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. این برنامه، تعهد همکاری بین دولت افغانستان وهزاران قریۀ آن میباشد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی یکی از تعهدات حکومت بوده تا خدمات ابتدائی را مطابق به اولویت بندی مردم در تمامی قریه ها و شهرهای افغانستان ارائه نماید. این برنامه بر اساس پلانگذاری و گزارش دهی مالی به سطح هرقریه متحد، ساخته شده است، مردم قریه اهداف انکشافی خویش را نظارت کرده، کیفیت خدمات ارایه شده را تحت نظارت داشته و شکایات خویش را به مقامات و جامعۀ مدنی گزارش می دهند. برنامۀ ملی میثاق شهروندی انکشاف همه شمول و حسابدهی را در تمامی سطوح حکومتداری بهبود می بخشد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی صدای گروههای آسیب پذیر چون زنان، عودت کننده گان و فقرا می باشد و این نشان دهندۀ حضور مثبت حکومت افغانستان در مناطقیست که قبلا در آنجا عدم قانونیت و فقر حکم فرما بوده است.

معلومات فعلی


12,578

قریه های نائل شده

12,490

شوراهای انکشافی منتخب قریه ها

320,253

اعضای ثبت نام شده شورای انکشافی قریه

49

فیصدی اعضای (%)

12,266

پلانهای انکشافی تکمیل شدۀ قریه

1,812

کلستر شوراهای انکشافی قریه ها یا شوراهای گذر ثبت نام شده

1,579

پلانهای انکشافی تکمیل شده کلستر قریه یا شورای گذر

6,370

شوراهای انکشافی قریه ها با پروژه های فرعی تمویل شده

9,431

پروژه های فرعی تمویل شده

180,390,928

وجوه پرداخت شده (به دالر)

28,890,362

Utilized

12,861,754

مجموع مستفید شونده گان

.به زودی

3,967

قریه های تحت پوشش قرار گرفته شده با پلانهای انکشافی قریه و عودت کننده گان

79,793

تعداد مجموعی خانواده های مشخص شده به عنوان بیجاشده گان داخلی و یا عودت کننده گان

1,484

تعداد قریه های دریافت کنندۀ پول در مقابل کار

112,528

تعداد مجموعی خانواده های مستفید شونده پول در مقابل کار

411,495

تعداد مجموعی خانواده های مستفید شونده از پروژه های زیر بنایی

5,419,555

تعداد مجموعی روز های کاری ایجاد شده

اعضا قریه براساس منطقه

منطقهقریهاعضا شورامجموعاعضا کلیدی شورامجموع
مردفیصدی مردزنمجموع اعضااعضا کلیدی مرداعضای کلیدی مرد فیصدیاعضای کلیدی زناعضای کلیدی مجموعی
 2,79225,64951.6324,03248.3749,6815,600505,56749.8511,167
 2,53827,89850.2127,66549.7955,5635,089505,06649.8910,155
 2,09923,28850.3322,98649.6746,2744,208504,18749.878,395
 1,34415,51650.1115,44549.8930,9612,691502,68649.955,377
 1,84018,06050.8017,49149.2035,5513,705503,65549.667,360
 1,87718,51650.1818,38449.8236,9003,758503,74849.937,506
.به زودی

628

قیمت مجموع پروژه( میلیون به دالر)

546,336,043

مجموع بودجه تعهد شده

279,008,621

مجموع وجوه پرداخت شده به قریه ها

هدف برنامۀ ملی میثاق شهروندی عبارت از بهبود تأمین زیربناهای مهم و خدمات اجتماعی برای قریه های ذیدخل از طریق شوراهای انکشافی قریه های تقویت یافته میباشد.

پاسخ به مشکلات مهاجرت

میثاق شهروندی در مناطقیکه میزان بلند مهاجرین را پذیرا میشوند؛ خدمات، زمینۀ کاری و زمینۀ مناسب استقرار مجدد را فراهم می نماید. میثاق شهروندی از مدل انکشاف عمومی و همه شمول استفاده می نماید. این بدین معنی است که عودت کننده گان، بیجا شده گان داخلی و مردم بومی محل از فعالیت های انکشافی سود خواهند برد.... ادامه

کاهش فقر

برنامۀ ملی میثاق شهروندی از طریق استراتیژی های متعدد به عوامل فقر رسیدگی مینماید که هدف آن، نهادينه ساختن اقدام جمعی برای حصول اطمینان از استفادۀ تمام منابع روستایی (منابع بشری و اقتصادی) میباشد.... ادامه

زراعت و مالداری

هدف از پروژۀ زراعت و مالداری محلی {یا روستایی؟} (CLAP) افزایش بهره برداری زراعتی و مالداری و بهبود مصئونیت غذایی برای حدود ۱۷۰۰۰۰خانوادۀ روستایی در ولسوالی های منتخب ولایت های کابل، پروان و لوگر میباشد. این پروژه همچنان اختلافات جنسیتی را با بلند بردن سطح شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی زنان، کاهش میدهد.... ادامه